Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de klanten van Trunky’s verzamelland.

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de verkoper 
Artikel 3: Toepasselijkheid 
Artikel 4: Aanbieding - Offerte - Overeenkomst 
Artikel 5: Afkoelingsperiode
Artikel 6: Prijzen
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Levering en uitvoering
Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 11: Ruilen/klachtenregeling
Artikel 12: Geschillen
Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Klanten: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper. (iedere bezoeker van de van de internetsite www.trunky.nl)
2. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt.
3. Dag: kalenderdag.
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2: Identiteit van de verkoper 
Trunky’s verzamelland
Marco Hermans
Bellomontedomein 24 (geen bezoek aan huis)
6229 GL Maastricht
 
Telefoonnummer: +31 (0)6 – 222 749 56 (dagelijks tussen 9.00 en 18.00 uur)
E-mailadres: info@trunky.nl
KvK-nummer: 14127365
BTW-identificatienummer: NL157756877B01

Artikel 3: Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en klant.
2. Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3. Indien ook de klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Trunky’s verzamelland is ingestemd.
4. Trunky’s verzamelland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande schriftelijke mededeling.
5. Door het gebruik van de internetsite van Trunky’s verzamelland (www.trunky.nl) en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
6. Trunky’s verzamelland is bevoegd om eventueel van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met een Klant.

Artikel 4: Aanbieding - Offerte - Overeenkomst 
1. Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Verkoper, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Verkoper niet. Offertes dienen alleen beschouwd te worden als een uitnodiging aan Klant om bij de Verkoper een opdracht te plaatsen.
2. Elke bij Verkoper geplaatste opdracht wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvend, aanbod van klant in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van Klant ook.
3. Elk aanbod van Verkoper geschiedt vrijblijvend en kan, tot 10 dagen na aanvaarding, door Verkoper schriftelijk worden herroepen.
4. Overeenkomsten komen tot stand door het zenden van een bestelling en dus de ontvangst van de automatisch gegenereerde order. (zie ook 6.3) 
5. Alle opgaven en uitingen door Verkoper van getallen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde afbeeldingen dienen enkel ter illustratie tenzij expliciet anders is vermeld.

Artikel 5: Afkoelingsperiode
1. In het geval de overeenkomst telefonisch of via internet tot stand is gekomen, heeft de Klant het recht om deze binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst van de goederen te ontbinden en de goederen aan Verkoper terug te zenden. 
2. Tijdens de afkoelingsperiode zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal de Klant het product in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De kosten voor het terugzenden van het product of de producten zijn voor rekening van de Klant.
4. Trunky’s verzamelland zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden product.
5. Zendingen welke door Trunky’s verzamelland worden ontvangen waarbij de verzendkosten door Trunky’s verzamelland dienen te worden betaald zullen worden geweigerd. Dit geldt ook indien de zending niet voldoet aan de in artikel 5 omschreven voorwaarden. 

Artikel 6: Prijzen
1. Alle prijzen staan in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) (Margeregeling).
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts een vastgestelde periode geldig en zolang de voorraad strekt.
3. De Klant is de prijs verschuldigd die Trunky’s verzamelland in haar automatisch gegenereerde orderbevestiging, conform artikel 4.4 van deze voorwaarden, aan Klant heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijzen, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na het tot stand komen van de overeenkomst door Trunky’s verzamelland worden gecorrigeerd. 
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de verzending daarvan, dan kan de Klant de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 7: Betaling
1. Bij bestellingen via de website van Trunky’s Verzamelland (www.trunky.nl) kan op de volgende manieren worden betaald:
a. Vooruit betaling
b. Contant bij afhalen (beursen)
c. PayPal (extra kosten 4%)
2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 4, te zijn voldaan.
3. In geval van niet tijdig betalen is Trunky’s Verzamelland bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
4. Klant is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vordering van Verkoper.

Artikel 8: Levering en uitvoering
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk na ontvangst van betaling afgeleverd. In beginsel streeft Trunky’s verzamelland ernaar om bestellingen de dag na de ontvangst van de betaling, dan wel de eerstvolgende werkdag na een weekend of feestdag voor 18 uur ’s middags te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzonderingen van vooruitbetalingen (voorverkoop) waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van het laatste product van de bestelling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. 
2. Het tijdelijk niet kunnen uitleveren van producten als gevolg van het tijdelijk niet op voorraad hebben geeft Klant niet het recht de overeenkomst met Trunky’s verzamelland te ontbinden.
3. Trunky’s verzamelland streeft ernaar alle producten op voorraad te hebben. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Klant wordt besteld dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Trunky’s verzamelland streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag per e-mail aan de Klant te melden.
4. Leveringen vinden plaats op het door de Klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres.
5. Zodra de te leveren producten, op het opgegeven afleveradres, zijn geleverd gaat het risico wat deze producten betreft, over op de Klant. 

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor door Verkoper geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Trunky’s Verzamelland vervult gedurende een garantie periode uitsluitend een loket functie.
2. Trunky’s Verzamelland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de Verkoper, de Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving als gevolg van schade aan het geleverde.
3. Indien Verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schavergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product wat geleverd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. Indien er veranderingen in of aan het geleverde product zijn aangebracht
b. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. Indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik,
d. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. De Koper is gehouden Trunky’s Verzamelland te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Trunky’s Verzamelland mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6. Het is mogelijk dat de Verkoper op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat Klant al hetgeen ter zake, van zijn overeenkomst met Trunky’s verzamelland is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder mede begrepen de vergoeding van eerdere of latere leveringen.
2. De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11: Ruilen/klachtenregeling
1. De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. In geval van geconstateerde gebreken dient de Klant dit binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling aan Trunky’s verzamelland te melden via het e-mailadres info@trunky.nl.
2. De Klant dient na contact met Trunky’s verzamelland het te ruilen product binnen 3 dagen retour te sturen waarbij uitsluitend kan worden geruild indien het product niet is gebruikt en zich in de originele verpakking bevindt. Tevens dient de originele aankoopfactuur te worden bijgesloten. De verzendkosten voor het retour sturen c.q. omruilen zijn voor rekening van de Klant. Tenzij anders overheen gekomen tussen Klant en Koper. 
3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten,
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12: Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Algemene voorwaarden voor de klanten van Trunky’s verzamelland.

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de verkoper
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Aanbieding - Offerte - Overeenkomst
Artikel 5: Afkoelingsperiode
Artikel 6: Prijzen
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Levering en uitvoering
Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11: Ruilen/klachtenregeling
Artikel 12: Geschillen
Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Klanten: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper. (iedere bezoeker van de van de internetsite www.trunky.nl)
2. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt.
3. Dag: kalenderdag.
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2: Identiteit van de verkoper
Trunky’s verzamelland
Marco Hermans
Bellomontedomein 24 (geen bezoek aan huis)
6229 GL Maastricht

Telefoonnummer: +31 (0)6 – 222 749 56 (dagelijks tussen 9.00 en 18.00 uur)
E-mailadres: info@trunky.nl
KvK-nummer: 14127365
BTW-identificatienummer: NL157756877B01

Artikel 3: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en klant.
2. Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3. Indien ook de klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Trunky’s verzamelland is ingestemd.
4. Trunky’s verzamelland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande schriftelijke mededeling.
5. Door het gebruik van de internetsite van Trunky’s verzamelland (www.trunky.nl) en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
6. Trunky’s verzamelland is bevoegd om eventueel van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met een Klant.

Artikel 4: Aanbieding - Offerte - Overeenkomst
1. Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Verkoper, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Verkoper niet. Offertes dienen alleen beschouwd te worden als een uitnodiging aan Klant om bij de Verkoper een opdracht te plaatsen.
2. Elke bij Verkoper geplaatste opdracht wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvend, aanbod van klant in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van Klant ook.
3. Elk aanbod van Verkoper geschiedt vrijblijvend en kan, tot 10 dagen na aanvaarding, door Verkoper schriftelijk worden herroepen.
4. Overeenkomsten komen tot stand door het zenden van een bestelling en dus de ontvangst van de automatisch gegenereerde order. (zie ook 6.3)
5. Alle opgaven en uitingen door Verkoper van getallen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde afbeeldingen dienen enkel ter illustratie tenzij expliciet anders is vermeld.

Artikel 5: Afkoelingsperiode
1. In het geval de overeenkomst telefonisch of via internet tot stand is gekomen, heeft de Klant het recht om deze binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst van de goederen te ontbinden en de goederen aan Verkoper terug te zenden.
2. Tijdens de afkoelingsperiode zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal de Klant het product in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De kosten voor het terugzenden van het product of de producten zijn voor rekening van de Klant.
4. Trunky’s verzamelland zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden product.
5. Zendingen welke door Trunky’s verzamelland worden ontvangen waarbij de verzendkosten door Trunky’s verzamelland dienen te worden betaald zullen worden geweigerd. Dit geldt ook indien de zending niet voldoet aan de in artikel 5 omschreven voorwaarden.

Artikel 6: Prijzen
1. Alle prijzen staan in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) (Margeregeling).
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts een vastgestelde periode geldig en zolang de voorraad strekt.
3. De Klant is de prijs verschuldigd die Trunky’s verzamelland in haar automatisch gegenereerde orderbevestiging, conform artikel 4.4 van deze voorwaarden, aan Klant heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijzen, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na het tot stand komen van de overeenkomst door Trunky’s verzamelland worden gecorrigeerd.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de verzending daarvan, dan kan de Klant de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 7: Betaling
1. Bij bestellingen via de website van Trunky’s Verzamelland (www.trunky.nl) kan op de volgende manieren worden betaald:
a. Vooruit betaling
b. Contant bij afhalen (beursen)
c. PayPal (extra kosten 4%)
2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 4, te zijn voldaan.
3. In geval van niet tijdig betalen is Trunky’s Verzamelland bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
4. Klant is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vordering van Verkoper.

Artikel 8: Levering en uitvoering
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk na ontvangst van betaling afgeleverd. In beginsel streeft Trunky’s verzamelland ernaar om bestellingen de dag na de ontvangst van de betaling, dan wel de eerstvolgende werkdag na een weekend of feestdag voor 18 uur ’s middags te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzonderingen van vooruitbetalingen (voorverkoop) waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van het laatste product van de bestelling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
2. Het tijdelijk niet kunnen uitleveren van producten als gevolg van het tijdelijk niet op voorraad hebben geeft Klant niet het recht de overeenkomst met Trunky’s verzamelland te ontbinden.
3. Trunky’s verzamelland streeft ernaar alle producten op voorraad te hebben. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Klant wordt besteld dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Trunky’s verzamelland streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag per e-mail aan de Klant te melden.
4. Leveringen vinden plaats op het door de Klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres.
5. Zodra de te leveren producten, op het opgegeven afleveradres, zijn geleverd gaat het risico wat deze producten betreft, over op de Klant.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor door Verkoper geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Trunky’s Verzamelland vervult gedurende een garantie periode uitsluitend een loket functie.
2. Trunky’s Verzamelland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de Verkoper, de Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving als gevolg van schade aan het geleverde.
3. Indien Verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schavergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product wat geleverd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. Indien er veranderingen in of aan het geleverde product zijn aangebracht
b. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. Indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik,
d. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. De Koper is gehouden Trunky’s Verzamelland te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Trunky’s Verzamelland mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6. Het is mogelijk dat de Verkoper op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat Klant al hetgeen ter zake, van zijn overeenkomst met Trunky’s verzamelland is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder mede begrepen de vergoeding van eerdere of latere leveringen.
2. De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11: Ruilen/klachtenregeling
1. De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. In geval van geconstateerde gebreken dient de Klant dit binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling aan Trunky’s verzamelland te melden via het e-mailadres info@trunky.nl.
2. De Klant dient na contact met Trunky’s verzamelland het te ruilen product binnen 3 dagen retour te sturen waarbij uitsluitend kan worden geruild indien het product niet is gebruikt en zich in de originele verpakking bevindt. Tevens dient de originele aankoopfactuur te worden bijgesloten. De verzendkosten voor het retour sturen c.q. omruilen zijn voor rekening van de Klant. Tenzij anders overheen gekomen tussen Klant en Koper.
3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten,
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12: Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 trunkysverzamelland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel